Sopimusehdot

Säilytyspaikan vuokraehdot

1. Hallin kunto ja säilytettävät tavarat

 • Hallipaikka vuokrataan siinä kunnossa, kun se tämän sopimuksen tekohetkellä on. Hallipaikkaa saa käyttää vain ajoneuvon säilyttämiseen, asiaton oleskelu tai yöpyminen on hallissa ehdottomasti kielletty. Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan erikseen nimetyissä paikoissa. Tavaroiden säilytys käytävillä ja muissa yleisissä tiloissa on kielletty.

2. Lämmitys, valaistus, sähkö, vesi ja jätehuolto sekä kulku

 • Lämmitys ja yleisvalaistus kuuluvat vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energiankulutuksesta esim. lisälämmittimien käyttö on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen. Sähkölaitteet on kytkettävä pois sähköverkosta silloin kun hallissa ei ole henkilöstöä. Jätehuollosta vastaa jokainen vuokralainen omalta osaltaan.
 • Vuokranantaja avaa hallin ajoneuvon säilytykseen vientiä ja sen hakua varten. Säilytysaikana halliin on mahdollista päästä vuokranantajan kanssa erikseen sopimalla (ks. erillinen hinnasto).

3. Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu

 • Vuokranantaja ei ole ottanut vakuutusta hallissa säilytettäville omaisuudelle eikä ole muutenkaan vastuussa siitä. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen hallissa säilyttämän omaisuuden vahingoittumisesta eikä hukkaantumisesta. Vuokralainen vastaa itse omaisuutensa riittävästä vakuuttamisesta. Vuokralaisen on huolehdittava hallissa käyntinsä yhteydessä ovien sulkeutumisesta huolellisesti, vahingonkorvauksen uhalla. Tarvittaessa vuokranantaja lukitsee hallin ja perii vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.

4. Halli

 • Vuokralainen ei saa tehdä hallin rakenteisiin muutoksia. Hallipaikka on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa, kuin se oli tätä sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä ja esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajalla on oikeus siirtää vuokratussa tilassa olevaa omaisuutta välttämättömien huolto‐ ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi ja auton joutokäynti tiloissa on kielletty.

5. Määräaikainen vuokrasopimus

 • Määräaikainen sopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota tallipaikka sekä palauttaa avain/kulunvalvontakortti sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Muussa tapauksessa tämä sopimus muuttuu kohdan 6. mukaiseksi toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi.

6. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

 • Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus jatkuu aina kuukauden kerrallaan. Irtisanomisaika on molemmilla osapuolilla yksi täysi vuokrajakso eli kuukausi. Irtisanominen tapahtuu aina kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan kalenterikuukauden viimeisestä päivästä. Vuokrasopimus ja vuokranmaksuvelvollisuus päättyvät, kun vuokralainen on täyttänyt kohdan 5. mukaiset luovutustoimenpiteet ja ehdot.

7. Vuokran maksu

 • Sopimusehdot ovat voimassa, mutta oikeus tilan hallintaan syntyy, kun tämä sopimus on allekirjoitettu ja vuokralainen on maksanut ensimmäisen vuokran ja vuokratakuun. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille kotimaan maksuliikenteessä. Vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa ilmoittamalla siitä sähköpostilla, tavallisella kirjeellä tai muulla vastaavalla ilmoitusmenettelyllä vähintään kahta kuukautta ennen vuokrankorotusta. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla oikeus ilman erillistä ilmoitusta:
 • irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi.
 • periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille
 • estää kulkuoikeus halliin, sekä pidättää hallissa olevat tavarat omalla lukituksella vakuudeksi maksamattomista vuokrista.
 • Vuokranantaja palauttaa maksamattomien vuokrien vuoksi poistetun kulkuoikeuden yhden viikon kuluessa siitä, kun vuokralainen on hoitanut vuokravelvoitteensa ajan tasalle. Mikäli vuokralainen ei hoida velvoitteitaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun hänelle on annettu huomautus vuokravelvollisuuden laiminlyömisestä, vuokranantaja pidättää itselleen oikeuden realisoida hallissa olevaa vuokralaisen omaisuutta vuokrasaamisten kattamiseksi ilman oikeuden tuomiota tai muita perintätoimia. Realisointi tapahtuu vuokranantajan parhaaksi katsomalla tavalla, esim. julkisella huutokaupalla. Vuokranantaja pidättää realisoinnin tuotosta vuokrasaatavan, huomautuskulut sekä korkolain mukaisen peruskoron +7%. Loput realisoinnin tuotosta tilitetään vuokralaiselle hänen ilmoittamalleen pankkitilille. Selvitys realisoinnista lähetetään asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.
 • Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että realisoinnista saadut hinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanonut käyvät hinnat. Mikäli vuokralainen säilyttää tavanomaisuudesta huomattavasti arvokkaampaa tavaraa varastossa, on siitä kirjallisesti ilmoitettava vuokranantajalle.

8. Vuokravakuuden ja panttien palautus

 • Vuokranantaja palauttaa vuokravakuuden ja avain/korttipantin kun vuokralainen on täyttänyt kohdan 5. mukaiset luovutustoimenpiteet ja ehdot. Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saataviaan ko. palautuksista. Palautuksen edellytyksenä on, että vuokralainen on ilmoittanut pankkitilinumeron.

9. Sopimuksen siirtäminen ja muut asiat

 • Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäselvissä tapauksissa on vuokranantajalla oikeus sulkea kulku halliin. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tms. aiheuttamista vahingoista tai viivästymisistä Force Majeure periaatteiden mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.
 • Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus: Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivan postiosoitteensa, sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa. Samoin vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle yhteystiedoissa tapahtuneet muutokset viipymättä.
 • Vuokralainen, joka laiminlyö edellä mainitun ilmoittamisvelvollisuutensa vastaa itse siitä vahingosta, minkä tiedon saamatta jättäminen hänelle tai irtaimen omistajalle mahdollisesti on aiheuttanut. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta sillä perustella, että esimerkiksi purkukirje, irtosanomiskirje tai realisointikirje ei ole tavoittanut häntä siitä syystä, että hän ei ole ilmoittanut vuokranantajalle voimassaolevaa osoitetta. Mikäli vuokralaisen varastoima irtain realisoidaan tällaisissa olosuhteissa, niin siinä tapauksessa vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta vuokranantajalta.
 • Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi vuokranantajalle ja yksi vuokralaiselle. Tämä sopimus sitoo vuokranantajaa ilman erillistä allekirjoitusta.
 • Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rakentelupaikan vuokraehdot

1. Hallin kunto ja säilytettävät tavarat

 • Hallipaikka vuokrataan siinä kunnossa, kun se tämän sopimuksen tekohetkellä on. Hallipaikkaa saa käyttää vain ajoneuvon säilyttämiseen ja pienimuotoiseen korjaamiseen, asiaton oleskelu tai yöpyminen on hallissa ehdottomasti kielletty. Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan erikseen nimetyissä paikoissa. Tavaroiden säilytys käytävillä ja muissa yleisissä tiloissa on kielletty.

2. Lämmitys, valaistus, sähkö, vesi ja jätehuolto sekä kulku

 • Lämmitys, yleisvalaistus, vesi ja normaalien työnaikaisten sähkötyökalujen sekä lisävalaisimien tarvitsema sähkö kuuluvat vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energiankulutuksesta esim. lisälämmittimien käyttö on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen. Sähkölaitteet on kytkettävä pois sähköverkosta silloin kun hallissa ei ole henkilöstöä. Jätehuollosta vastaa jokainen vuokralainen omalta osaltaan.
 • Aukioloajat: Halli on suljettu öisin klo 23 – 07 ja vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina.

3. Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu

 • Vuokranantaja ei ole ottanut vakuutusta hallissa säilytettäville omaisuudelle eikä ole muutenkaan vastuussa siitä. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen hallissa säilyttämän omaisuuden vahingoittumisesta eikä hukkaantumisesta. Vuokralainen vastaa itse omaisuutensa riittävästä vakuuttamisesta. Vuokralaisen on huolehdittava hallissa käyntinsä yhteydessä ovien sulkeutumisesta huolellisesti, vahingonkorvauksen uhalla. Tarvittaessa vuokranantaja lukitsee hallin ja perii vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.

4. Halli

 • Vuokralainen ei saa tehdä hallin rakenteisiin muutoksia. Hallipaikka on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa, kuin se oli tätä sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä ja esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajalla on oikeus siirtää vuokratussa tilassa olevaa omaisuutta välttämättömien huolto‐ ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi ja auton joutokäynti tiloissa on kielletty.

5. Määräaikainen vuokrasopimus

 • Määräaikainen sopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota tallipaikka sekä palauttaa avain/kulunvalvontakortti sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Muussa tapauksessa tämä sopimus muuttuu kohdan 6. mukaiseksi toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi.

6. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

 • Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus jatkuu aina kuukauden kerrallaan. Irtisanomisaika on molemmilla osapuolilla yksi täysi vuokrajakso eli kuukausi. Irtisanominen tapahtuu aina kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan kalenterikuukauden viimeisestä päivästä. Vuokrasopimus ja vuokranmaksuvelvollisuus päättyy, kun vuokralainen on täyttänyt kohdan 5. mukaiset luovutustoimenpiteet ja ehdot.

7. Vuokran maksu

 • Vuokralaiselle luovutetaan numeroitu avain/kulunvalvontakortti ilman eri kuittausta. Sopimusehdot ovat voimassa, mutta oikeus tilan hallintaan syntyy, kun tämä sopimus on allekirjoitettu ja vuokralainen on maksanut ensimmäisen vuokran ja vuokratakuun. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille kotimaan maksuliikenteessä. Vuokranantajalla on oikeus korottaa vuokraa ilmoittamalla siitä sähköpostilla, tavallisella kirjeellä tai muulla vastaavalla ilmoitusmenettelyllä vähintään kahta kuukautta ennen vuokrankorotusta. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla oikeus ilman erillistä ilmoitusta:
 • irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi.
 • periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille
 • estää kulkuoikeus halliin, sekä pidättää hallissa olevat tavarat omalla lukituksella vakuudeksi maksamattomista vuokrista.
 • Vuokranantaja palauttaa maksamattomien vuokrien vuoksi poistetun kulkuoikeuden yhden viikon kuluessa siitä, kun vuokralainen on hoitanut vuokravelvoitteensa ajan tasalle. Mikäli vuokralainen ei hoida velvoitteitaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun hänelle on annettu huomautus vuokravelvollisuuden laiminlyömisestä, vuokranantaja pidättää itselleen oikeuden realisoida hallissa olevaa vuokralaisen omaisuutta vuokrasaamisten kattamiseksi ilman oikeuden tuomiota tai muita perintätoimia. Realisointi tapahtuu vuokranantajan parhaaksi katsomalla tavalla, esim. julkisella huutokaupalla. Vuokranantaja pidättää realisoinnin tuotosta vuokrasaatavan, huomautuskulut sekä korkolain mukaisen peruskoron +7%. Loput realisoinnin tuotosta tilitetään vuokralaiselle hänen ilmoittamalleen pankkitilille. Selvitys realisoinnista lähetetään asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.
 • Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että realisoinnista saadut hinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanonut käyvät hinnat. Mikäli vuokralainen säilyttää tavanomaisuudesta huomattavasti arvokkaampaa tavaraa varastossa, on siitä kirjallisesti ilmoitettava vuokranantajalle.

8. Vuokravakuuden ja panttien palautus

 • Vuokranantaja palauttaa vuokravakuuden ja avain/korttipantin kun vuokralainen on täyttänyt kohdan 5. mukaiset luovutustoimenpiteet ja ehdot. Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saataviaan ko. palautuksista. Palautuksen edellytyksenä on, että vuokralainen on ilmoittanut pankkitilinumeron.

9. Sopimuksen siirtäminen ja muut asiat

 • Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäselvissä tapauksissa on vuokranantajalla oikeus sulkea kulku halliin. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tms. aiheuttamista vahingoista tai viivästymisistä Force Majeure periaatteiden mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.
 • Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus: Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivan postiosoitteensa, sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa. Samoin vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle yhteystiedoissa tapahtuneet muutokset viipymättä.
 • Vuokralainen, joka laiminlyö edellä mainitun ilmoittamisvelvollisuutensa vastaa itse siitä vahingosta, minkä tiedon saamatta jättäminen hänelle tai irtaimen omistajalle mahdollisesti on aiheuttanut. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta sillä perustella, että esimerkiksi purkukirje, irtosanomiskirje tai realisointikirje ei ole tavoittanut häntä siitä syystä, että hän ei ole ilmoittanut vuokranantajalle voimassaolevaa osoitetta. Mikäli vuokralaisen varastoima irtain realisoidaan tällaisissa olosuhteissa, niin siinä tapauksessa vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta vuokranantajalta.
 • Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi vuokranantajalle ja yksi vuokralaiselle. Tämä sopimus sitoo vuokranantajaa ilman erillistä allekirjoitusta.
 • Oikeudet muutoksiin pidätetään.