Henkilötietojen käsittely

1. Yleistä

Asiakkaidemme tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimintamme ehdoton edellytys. Antamiesi tietojen perusteella voimme tarjota sinulle yksilöllistä palvelua.

Viime vuosina digitalisaatio on noussut yhä merkittävämpään rooliin yhteiskunnassamme. Se näkyy muun muassa siinä, miten verkkopalveluiden käyttötavat ovat muuttuneet ja miten yritykset tallentavat ja hyödyntävät henkilötietoja. Tämä on luonut tarpeen päivittää säännökset, jotta ne vastaavat nykyisiä tapoja käyttää henkilötietoja.

Uutta yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikkiin Euroopan talousalueella henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Uudella asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä. Asiakkaanamme annat henkilötietoja Suomen Vuokratallien käyttöön.

2. Tietosuojaseloste

Suomen Vuokratallit on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Olemme tunnistaneet toiminnastamme henkilötietoa sisältävät rekisterit ja tehneet niistä erilliset tietosuojaselosteet.

Asiakastietoja käsittelemme toiminnanohjausjärjestelmässä, jossa henkilötietoja käytetään varausten tekemiseen, käsittelyyn ja arkistointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin silloin kun siihen on henkilön antama lupa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Parannamme ja kehitämme palveluitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen kautta, puhelimitse tai sähköpostitse.

Käsiteltäviä tietoja ovat henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä yhteydenottopyyntöjen sisältämät muut tiedot. Lisäksi turvallisuussyistä Suomen Vuokratallien toimitiloissa ja halleissa on valvontakameroita.

Suomen Vuokratallit ei käytä tai muulla tavalla hyödynnä käsittelemiään henkilötietoja muuhun kuin palvelujensa toimittamiseen ja silloinkin ainoastaan tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

4. Henkilötietojen välittäminen kolmannelle osapuolelle

Olemme tehneet sopimuksia valittujen palveluntoimittajien kanssa, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyä suomen Vuokratallien puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty mm. IT- ja järjestelmäpalveluja ja tilitoimistopalveluja tarjoavien toimittajien kanssa.

Toimittajat käsittelevät Suomen Vuokratalleilta saamiaan tietoja henkilötietojen käsittelijältä vaadittavin velvollisuuksin. Henkilötietoja ei välitetä EU/ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille silloin kun laki näin velvoittaa.

5. Henkilötietojen suojaaminen

Suomen Vuokratalleilla on käytössään asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Jokainen tietojärjestelmä ja tietojen sähköinen säilytyspaikka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Suomen Vuokratallit sitoutuu varmistamaan, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

Suomen Vuokratallit sitoutuu ilman aiheetonta viivästystä vastaamaan kaikkiin rekisteröityjen pyyntöihin, jotka koskevat voimassaolevan lainsäädännön sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Näitä oikeuksia ovat

• Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi

• Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin

• Oikeus pyytää tietojen poistamista

• Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

• Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jos rekisteröity haluaa käyttää yllä lueteltuja oikeuksia, pyynnöt arvioidaan tilanne ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

8. Yhteydenotto Suomen Vuokratalleihin

Suomen Vuokratallit on nimittänyt tietosuojavastaavaksi toimitusjohtaja Veli-Matti Viitasen (veli-matti.viitanen@vuokratallit.fi, p. 050 575 0885), jolle voit esittää kysymyksesi ja pyyntösi tietosuoja-asioihin liittyen.

Suomen Vuokratallit
Veli-Matti Viitanen
toimitusjohtaja